ทัวร์แอฟริกา ทัวร์คลับเมด ทัวร์ล่องเรือสำราญ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ ประกันการเดินทาง ติดต่อเรา
TOHOKU AUTUMN LEAVE 7D4N เพียง 69,900 บาท

 สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีตลอดเส้น ทางโทโฮคุ
 นั่งกระเช้าชมความงดงามใบไมเ้ปลี่ยนสีที ผี่ ลดั การยลโฉม ณ ภเูขาฮกัโกดะ
 ชมความสวยงามแนวลำธารโออิราเสะ ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องวิว ทิวทัศน์ที่สวยงาม
 เที่ยวเมืองมรดกโลก ฮริาอซิ ูมิพรอ้ มชมวัดเซนชอื่ ดงั วัดชูซอนจิที่มีศาลาทองคล ้ายวัดคินคาคุจิ
 นง่ัเรอืทอ้ งแบนทชี่ อ่ งแคบเกบเิคยส์ มัผัสธรรมชาตใิบฤดใู บไมเ้ปลยี่ นสพี รอ้ มเพลงคบั กลอ่ มจากคนเรอื
 ลอ่ งเรอื สมัผัสกบั ธรรมธรรมชาตพิ รอ้ มใหอ้ าหารนกนางนวล ณ อา่ วมตัสชึ มิ า่
 เทยี่ วชมปราสาททขี่ นึ้ ชอื่ อกี แห่งของญี่ปุ่ น ณ ปราสาทซรึกุ ะ [ปราสาทนกกระเรียน]
 ชมความสวยงามของมรดกโลกที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของญี่ปุ่น ณ ศาลเจ้าโทโชกุ
 ชอ้ปปิ้งอย่างจุใจในแหลง่ ชอ้ปปิ้งชอื่ ดงั ชนิ จกู และย่านอิจิบังโจ ุ
 สมัผัสการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่น (Onsen)