ทัวร์แอฟริกา ทัวร์คลับเมด ทัวร์ล่องเรือสำราญ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ ประกันการเดินทาง ติดต่อเรา
The Great Kenya Safari 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ (ET) 99,900 บาท

 เยือน 2 สุดยอดของอุทยานแห่งชาติในการการสอ่ งสตัว์ทงั้แอมโบเซลี่ (Amboseli National Park),
มาไซ มาร่า (Masai Mara)
 เต็มอมิ่ กบักจิกรรมสอ่ งสตัว์(Game Drive) ถึง 5 ครั้ง ตามล่าหา Big 5 และรวมถึงตัวละครในเรื่อง
Lion King อาทเิชน่ Timo (เมียร์แคต Meerkat), Pumba (หมูป่ า Wild boar), Rafiki (ลิง
บาบูน Baboon), Sensi , Bunsai and Ed (สุนัขป่ าไฮยีน่า Hyena)
 ล่องเรือชมฮปิ โปโปเตมสั (Hippopotamus) และนกนานาชนิดที่ทะเลสาบไนวาชา (Lake
Naivasha)
 ชมฝูงนกฟลามิงโก (Flamingo) นับหมื่นนับแสนตัวที่อุทยานแห่งชาติโบโกเรีย (Lake
Bogoria)
ราคาเริ่มต้น 99,900.-
ราคาทัวร์ + ต ั๋วเครื่องบิน
GO3 NBO-ET001 8 วัน 5 คืน หน้า 2 จาก 12
 เยี่ยมชมหมู่บ้านชมเผ่ามาไซ มาร่า (Masai mara Village) ชนเผ่าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศเคนย่า
 สะสมไมล์ STAR ALLIANCE ได้ 100%
***ช่วงฤดสู ตัวอ์ พยพ (Migration) เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม เป็ นประจ าทุกปี
และการพบเจอสัตว์ต่างๆ ขึ้นอยูกับหลายๆปัจจัย เช่น สภาพอากาศ ช่วงฤดูการ ***