ทัวร์แอฟริกา ทัวร์คลับเมด ทัวร์ล่องเรือสำราญ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ ประกันการเดินทาง ติดต่อเรา
BIG..JAPAN KYUSHU PASSION BEST OF KYUSHU 5 DAYS/3 NIGHTS

 ฟุกุโอกะ

เมืองท่าที่มีความสำคัญล้อมรอบทะเลทั้ง 3 ด้าน และเป็นประตูสู่การติดต่อกับนานาชาติในแถบเอเชีย ยังคงกลิ่นไอของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไว้ จังหวัดฟุคุโอกะติดทะเลทั้ง 3 ด้านโอบล้อมด้วยภูเขาที่เขียวชอุ่ม เต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม .. ศาลเจ้าดาไซฟู ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงด้านการเรียน และขอพรเรื่องการสอบช้อปปิ้ง MARINOA CITY และ CANEL CITY

เบปปุ

สุดยอดอ็องเซ็น..ของขวัญจากใต้พิภพ ที่คนญี่ปุ่นที่ต้องไปเที่ยวชมและอาบให้ได้สักครั้ง เมื่อมองจากที่สูงจะเห็นเป็นควันลอยอยู่เกือบทั้งเมือง … หมู่บ้านยูฟุอิน อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น “อ็องเซ็น” กลางธรรมชาติอย่างแท้จริง .. ชิโนอิเกะจิโกกุ (บ่อน้ำแร่สีเลือด)

 

คุมาโมโต้

ปราสาทคุมาโมโต้ปราสาทอันสวยงามที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในญี่ปุ่นสวนซุยเซนจิ สวนสไตล์ศิลปะโมโมยามะ สวนที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

 

ซาเซโบ

Huis Ten Boschหมู่บ้านฮอล์แลนด์แท้ ๆ ที่ชาวฮอลันดาสร้างไว้เพื่อระลึกถึงบ้านเกิดเมืองนอน

 อัตราค่าบริการ

 

BIG… JAPAN KYUSHU PASSION (Best of Kyushu 5 Days/ 3 Nights)

 

กำหนดการเดินทาง 18 – 22 ธันวาคม 2557

 

ราคาต่อท่าน

รวมตั๋วเครื่องบิน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ พัก2-3 ท่าน/ห้อง

50,900.- บาท

30,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่

47,900.- บาท

30,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (เสริมเตียง)

47,900.- บาท

30,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง)

42,900.- บาท

25,900.- บาท

พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

9,500.-

*** อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน ณ วันที่ 25 ก.ค. 57**

*** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 20 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง