ทัวร์แอฟริกา ทัวร์คลับเมด ทัวร์ล่องเรือสำราญ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ ประกันการเดินทาง ติดต่อเรา
AMAZING GUILIN 7 DAYS 5 NIGHTS

GUILIN 7 DAYS 5 NIGHTS

พิเศษปลาแช่เบียร์ เป็ดย่างหนังกรอบ เผือกคริสตัล ขาหมูร่ำรวย

 

โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ (PG821/822)

กุ้ยหลินเมืองสำคัญของมณฑลกวางสี เมืองขึ้นชื่อมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงาม ล้ำเลิศ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่มีที่ใดในโลกเหมือน ชมประเพณีผสมผสานของชนกลุ่มน้อยและชาวจีน 12 เผ่า เป็นเสน่ห์สีสันชวนให้ท่านมาสัมผัสด้วยตัวเอง

กุ้ยหลินเมืองสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวและมีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี เขตปกครองตนเองชาวจ้วง ล่องเรือชมลำน้ำสายสำคัญของมณฑลกวางสี ให้ท่านชมทัศนียภาพและเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่งดงามของกุ้ยหลิน ซึ่งมีฉายาว่า “กุ้ยหลินสวยเป็นเอกแห่งใต้หล้า หยังซั่วสวยยิ่งกุ้ยหลิน” ชมเมืองลับแล และภูเขาฝูโป เขางวงช้างสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน และชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน

เมืองหยังซั่วอำเภอหนึ่งในมณฑลกวางสี ปลายทางการล่องเรือ นำท่านชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำเงิน และ สนุกกับการช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดซีเจีย

หลงเซิ่นเมืองที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละชนส่วนน้อย

กำหนดการเดินทาง18 – 24 กรกฎาคม 57

22 – 28 สิงหาคม 57

12 – 18 กันยายน 57

3 – 9 ตุลาคม // 24 – 30 ตุลาคม 57

14 – 20 พฤศจิกายน 57

กำหนดการเดินทาง 18 – 24 กรกฎาคม // 22 – 28 สิงหาคม // 12 – 18 กันยายน //

3 – 9 ตุลาคม // 24 – 30 ตุลาคม // 14 – 20 พฤศจิกายน 57

อัตราค่าบริการผู้ใหญ่ราคาท่านละ (ไม่มีราคาเด็ก)17,900บาท

ท่านที่ประสงค์จะพักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ4,000บาท

อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันที่ 1 เม.. 57

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

หมายเหตุเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป